Hoe wordt de voorzitter van de vergadering van eigenaars benoemd en ontslagen?

Hoe wordt de voorzitter van de vergadering van eigenaars benoemd en ontslagen?

De voorzitter van de vergadering van eigenaars wordt door de vergadering uit de leden van de VvE benoemd, zo schrijft artikel 5:127 lid 2 Burgerlijk Wetboek voor. Indien de akte van splitsing bepaalt dat een buitenstaander als voorzitter kan worden benoemd, dan is het eveneens toegestaan om een buitenstaander als voorzitter te benoemen.

Benoeming voorzitter vergadering van eigenaars

Het besluit tot benoeming van voorzitter dient in beginsel te worden genomen met een volstrekte meerderheid van stemmen. Met een volstrekte meerderheid van stemmen wordt bedoeld: meer dan de helft van de in de vergadering uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen, ongeldige stemmen en stemonthoudingen worden hierbij niet tot de uitgebrachte stemmen gerekend. In de akte van splitsing kan een afwijkende stemverhouding opgenomen worden. Om er zeker van te zijn hoeveel stemmen voor het benoemen van de voorzitter vereist zijn, dient u de akte van splitsing (waar het splitsingsreglement, de splitsingstekening en een modelreglement onderdeel van uitmaken) er op na te slaan.

In alle vier de modelreglementen is vastgelegd dat, tenzij de vergadering anders besluit, de voorzitter van de vergadering van eigenaars in beginsel voor onbepaalde tijd wordt benoemd. Het is daarom niet nodig elke vergadering opnieuw een nieuwe voorzitter te benoemen. De vergadering mag van deze regel afwijken indien zij per vergadering ter plaatse een nieuwe voorzitter wenst te benoemen.

Taken van de voorzitter

Het is de taak van de voorzitter om de vergadering te leiden. De bestuurders zijn niet van rechtswege te allen tijde bevoegd om de vergadering te leiden. In het geval een bestuurder eveneens door de vergadering als voorzitter van de vergadering van eigenaars wordt benoemd, dan is dit wel toegestaan. In elk geval is zowel het bestuur als de voorzitter van de vergadering van eigenaars bevoegd om de vergadering bijeen te roepen (artikel 5:127 lid 2 Burgerlijk Wetboek).

Naast het leiden van de vergadering is de voorzitter van de vergadering van eigenaars door de wetgever ook een andere taak toebedeeld. Bij belet of ontstentenis van het bestuur dient het bestuur vervangen te worden door de voorzitter van de vergadering (artikel 5:133 lid 1 Burgerlijk Wetboek). Ook in de situaties waarin het bestuurder een tegenstrijdig belang met het belang van de VvE heeft, dient de voorzitter van de vergadering in de plaats van het bestuur te treden.

Ontslag voorzitter vergadering van eigenaars

In de modelreglementen is bepaald dat dat de voorzitter van de vergadering van eigenaars te allen tijde door de vergadering kan worden ontslagen.

De voorzitter dient in beginsel met een volstrekte meerderheid van stemmen in de vergadering te worden ontslagen. Met een volstrekte meerderheid van stemmen wordt bedoeld: meer dan de helft van de in de vergadering uitgebrachte stemmen (50% van de stemmen + 1 stem). Blanco stemmen, ongeldige stemmen en stemonthoudingen worden hierbij niet tot de uitgebrachte stemmen gerekend. In de akte van splitsing kan een afwijkende stemverhouding opgenomen worden. Om er zeker van te zijn hoeveel stemmen voor het benoemen van de voorzitter vereist zijn, dient u de akte van splitsing (waar het splitsingsreglement en – indien van toepassing – een modelreglement onderdeel van uitmaken) er op na te slaan.


Relevante bepalingen modelreglementen

Artikel 32
(…) 5. Door de vergadering wordt uit de eigenaars of hun echtgenoten een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter benoemd. Voor de eerste maal kan de benoeming van de voorzitter bij de akte geschieden. De voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter worden voor onbepaalde tijd benoemd met dien verstande, dat zij als zodanig van rechtswege defungeren zodra zij ophouden eigenaars te zijn. Zij kunnen te allen tijde door de vergadering worden ontslagen.
6. De voorzitter, casu quo de plaatsvervangend voorzitter, is belast met de leiding van de vergadering; bij hun afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding. (…)
7. De plaatsvervangend voorzitter treedt op ingeval van ontstentenis of belet van de voorzitter. (…)
Artikel 33
(…) 5. Door de vergadering wordt al dan niet uit de eigenaars een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter benoemd. Voor de eerste maal kan de benoeming van de voorzitter bij de akte geschieden. Tenzij bij de benoeming anders is bepaald worden de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter voor onbepaalde tijd benoemd. Zij kunnen te allen tijde door de vergadering worden ontslagen.
6. De voorzitter, casu quo de plaatsvervangend voorzitter, is belast met de leiding van de vergadering; bij hun afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding. (…)
7. De plaatsvervangend voorzitter treedt op ingeval van ontstentenis of belet van de voorzitter. (…)
Artikel 33
(…) 5. Door de vergadering wordt al dan niet uit de eigenaars een voorzitter benoemd. Voor de eerste maal kan de benoeming van de voorzitter bij de akte geschieden. Tenzij bij de benoeming anders is bepaald wordt de voorzitter voor onbepaalde tijd benoemd. Hij kan te allen tijde door de vergadering worden ontslagen.
6. De voorzitter is belast met de leiding van de vergadering; bij zijn afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
7. Indien het bestuur uit meer dan een persoon bestaat, kunnen de functies van voorzitter van het bestuur en voorzitter van de vergadering in één persoon verenigd zijn. In dat geval zullen alle bepalingen in dit reglement of een eventueel huishoudelijk reglement welke een machtiging van het bestuur door de voorzitter van de vergadering voorschrijven voor niet-geschreven worden gehouden. (…)
Artikel 45
(…) 5. De vergadering benoemt al dan niet uit de eigenaars de voorzitter. Voor de eerste maal kan de benoeming van de voorzitter bij de akte geschieden. Tenzij bij de benoeming anders is bepaald wordt de voorzitter voor onbepaalde tijd benoemd. Hij kan te allen tijde door de vergadering worden ontslagen.
6. De voorzitter is belast met de leiding van de vergadering; bij zijn afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
7. Indien het bestuur uit meer dan één persoon bestaat, kunnen de functies van voorzitter van het bestuur en voorzitter van de vergadering in één persoon verenigd zijn. In dat geval zullen alle bepalingen in dit reglement of een eventueel huishoudelijk reglement welke een machtiging van het bestuur door de voorzitter voorschrijven voor niet geschreven worden gehouden. (…)
[volgt]

LET OP !
In de akte van splitsing van uw VvE kan een van het van toepassing verklaarde modelreglement afwijkende bepaling zijn opgenomen. Raadpleeg daarom altijd naast het modelreglement ook de splitsingsakte van uw VvE.

Geschreven door
Dennis Reijnders