Op welke locatie moet een vergadering van eigenaars plaatsvinden?

Op welke locatie moet een vergadering van eigenaars plaatsvinden?

In de praktijk vindt de vergadering van eigenaars in het betreffende appartementencomplex of in de nabijheid hiervan plaats. Dat is vaak ook het meest eenvoudig voor alle eigenaars, die daar veelal ook woonachtig zijn. Soms kan het praktisch zijn om bepaalde onderdelen van het gebouw direct te bekijken als hier tijdens de vergadering van eigenaars discussie over bestaat. Soms is het echter lastig om een vergadering van eigenaars in het appartementencomplex of in de directe nabijheid daarvan te organiseren of hebben bepaalde partijen belang bij een andere locatie. Uit die situatie vloeit wel eens de vraagt voort of er regels zijn op welke locatie een vergadering van eigenaars dient plaats te vinden.

In tegenstelling tot de wet bevatten alle modelreglementen een bepaling over de locatie van de vergadering van eigenaars. De modelreglementen wijken wel inhoudelijk van elkaar af. Zo bepaalt MR2006 dat de vergadering van eigenaars dient te worden gehouden op een door het bestuur vast te stellen plaats in de gemeente waar de grond van de VvE is gelegen, bij voorkeur in de nabijheid van het gebouw. De andere modelreglementen wijzen geen gemeente aan waar de vergadering dient plaats te vinden, maar bepalen wel wie er bevoegd is tot het vaststellen van de locatie. MR1992 legt die bevoegdheid bij het bestuur. MR1983 en MR1983 geven deze bevoegdheid aan de vergadering zelf. Uiteraard bestaat de mogelijkheid dat in de splitsingsakte van het modelreglement is afgeweken, dus controleer naast een eventueel modelreglement ook altijd wat de splitsingsakte hierover bepaalt.

Sanctie bij overtreding?

Wordt de locatie van de vergadering van eigenaars in strijd met het reglement vastgesteld, dan kan een belanghebbende in bepaalde gevallen de in de betreffende vergadering genomen besluiten ter vernietiging aan de kantonrechter voorleggen. Bij de beoordeling of een dergelijke vordering moet worden toegewezen, zal mijns inziens moeten worden vastgesteld dat de verzoeker een voldoende redelijk belang bij de vernietiging heeft.


Relevante bepalingen modelreglementenArtikel 32
1. De vergaderingen van eigenaars worden gehouden op een door de vergadering te bepalen plaats. (…)


Artikel 33
1. De vergaderingen van eigenaars worden gehouden op een door de vergadering vast te stellen plaats. (…)


Artikel 33
1. De vergaderingen van eigenaars worden gehouden op een door het bestuur vast te stellen plaats. (…)


Artikel 45
1. De vergaderingen worden gehouden op een door het bestuur vast te stellen plaats in de gemeente waar de grond is gelegen, bij voorkeur in de nabijheid van het gebouw. (…)


[volgt]

LET OP !
In de akte van splitsing van uw VvE kan een van het van toepassing verklaarde modelreglement afwijkende bepaling zijn opgenomen. Raadpleeg daarom altijd naast het modelreglement ook de splitsingsakte van uw VvE.

Geschreven door
Dennis Reijnders