Waar is bepaald hoeveel stemmen een appartementseigenaar in de VvE heeft?

Waar is bepaald hoeveel stemmen een appartementseigenaar in de VvE heeft?

Bij elk appartementsrecht behoren een of meer stemmen in de vergadering van eigenaars. Om te weten te komen hoeveel stemmen er bij een appartementsrecht horen dient u er allereerst de akte van splitsing op na te slaan.

In de akte van splitsing staat het totaal aantal stemmen dat er in de vergadering van eigenaars kan worden uitgebracht en hoe de stemmen over de appartementsrechten zijn verdeeld.

De stemverhouding dient niet verward te worden met het breukdeel in de kosten en baten in de gemeenschap dat bij het appartementsrecht behoort. Hoewel het breukdeel vaak evenredig is aan het aantal stemmen in de vergadering, is het mogelijk om hiervan in de akte van splitsing af te wijken. Zo komt het gereld voor dat de eigenaren in één VvE niet in gelijke delen bijdragen in de kosten, maar allemaal wel een gelijk aantal stemmen hebben.


Relevante bepalingen modelreglementen

Artikel 33
1. Stemgerechtigd zijn de eigenaars, onverminderd het bepaalde in artikel 875 q lid 3 van het Burgerlijk Wetboek. (…)
3. Het maximum aantal stemmen in de vergadering en de verdeling van de stemmen worden in de akte bepaald. (…)
Artikel 34
1. Stemgerechtigd zijn de eigenaars, onverminderd het bepaalde in artikel 875 q derde lid van het Burgerlijk Wetboek.
2. Het totaal aantal stemmen en het aantal stemmen, dat ieder der eigenaars kan uitbrengen, worden in de akte bepaald. (…)
Artikel 34
1. Stemgerechtigd zijn de eigenaars, onverminderd het bepaalde in artikel 5:123 derde lid van het Burgerlijk Wetboek.
2. Het totaal aantal stemmen en het aantal stemmen dat ieder der eigenaars kan uitbrengen worden in de akte bepaald.
Artikel 47
1. Stemgerechtigd zijn de eigenaars. Bij erfpacht, vruchtgebruik of recht van gebruik en/of bewoning komt het stemrecht toe aan de beperkt gerechtigde, tenzij bij de vestiging van het recht anders is bepaald. Bij het recht van opstal blijft het stemrecht bij de eigenaar, tenzij bij de vestiging van dat recht anders is bepaald.
2. Het totaal aantal stemmen en het aantal stemmen dat ieder van de eigenaars kan uitbrengen worden in de akte bepaald. (…)
[volgt]

LET OP !
In de akte van splitsing van uw VvE kan een van het van toepassing verklaarde modelreglement afwijkende bepaling zijn opgenomen. Raadpleeg daarom altijd naast het modelreglement ook de splitsingsakte van uw VvE.

Geschreven door
Dennis Reijnders