Wie dient de onderhoudskosten van een tuin in de VvE te dragen?

Wie dient de onderhoudskosten van een tuin in de VvE te dragen?

Voor een antwoord op deze vraag dient allereerst de akte van splitsing er op nageslagen te worden om vast te stellen of hierover een expliciete regel is opgenomen. In de akte van splitsing staat namelijk of een tuin tot het privé-gedeelte of tot de gemeenschappelijke gedeelten van de VvE behoort en wie de kosten hiervan dient te dragen.

Indien er in de akte van splitsing geen bepaling over de kosten is opgenomen, dan dient men er in beginsel van uit te gaan dat wanneer de tuin een privé-gedeelte is, de kosten voor de appartementseigenaar komen en wanneer het een gemeenschappelijk gedeelte betreft, de VvE de kosten dient te dragen.

In overeenstemming met het bovenstaande is in de modelreglementen 1973, 1983, 1992 en 2006 bepaald dat wanneer de tuin tot het privé-gedeelte behoort, de betreffende appartementseigenaar voor eigen rekening voor het onderhoud van de tuin dient zorg te dragen. Hieronder treft u de relevante artikelen uit de modelreglementen.


Relevante bepalingen modelreglementen

Artikel 15
1. De eigenaar of gebruiker van een privé gedeelte, voorzover bestemd tot tuin, is verplicht deze voor zijn rekening als tuin aan te leggen en te onderhouden met inachtneming van de besluiten van de vergadering en van het huishoudelijk reglement. (…)
Artikel 22
1. Iedere eigenaar en gebruiker die recht heeft op het gebruik van een privé gedeelte, voor zover bestemd tot tuin, is verplicht deze voor zijn rekening als tuin aan te leggen en te onderhouden met inachtneming van de besluiten van de vergadering en van het bepaalde in het huishoudelijk reglement. (…)
Artikel 22
1. Iedere eigenaar en gebruiker die recht heeft op het gebruik van een privé gedeelte, voor zover bestemd tot tuin, is verplicht deze voor zijn rekening als tuin aan te leggen en te onderhouden met inachtneming van de besluiten van de vergadering en van het bepaalde in het huishoudelijk reglement. Hieronder is begrepen het onderhouden en zo nodig vernieuwen van erfafscheidingen en schuren. (…)
Artikel 31
1. Iedere eigenaar en gebruiker die recht heeft op het gebruik van een privé gedeelte voor zover bestemd tot tuin, is verplicht deze voor zijn rekening als tuin aan te leggen en te onderhouden met inachtneming van de besluiten van de vergadering en van het bepaalde in het huishoudelijk reglement. Hieronder is begrepen het onderhoud, het herstel, de vernieuwing en de vervanging van erfafscheidingen, bergruimten en schuren. (…)
[volgt]

LET OP !
In de akte van splitsing van uw VvE kan een van het van toepassing verklaarde modelreglement afwijkende bepaling zijn opgenomen. Raadpleeg daarom altijd naast het modelreglement ook de splitsingsakte van uw VvE.

Geschreven door
Dennis Reijnders