Is een appartementseigenaar verplicht om het VvE bestuur tot zijn appartement toe te laten?

Is een appartementseigenaar verplicht om het VvE bestuur tot zijn appartement toe te laten?

Op grond van artikel 5:132 Burgerlijk Wetboek (BW) is elke appartementseigenaar verplicht de bestuurders van de VvE toegang tot hun privégedeelte te verschaffen wanneer dit voor de vervulling van de taak van de bestuurder noodzakelijk is. Hierbij dient men onder andere te denken aan het beoordelen van de staat van onderhoud van het gebouw als dit niet eenvoudig op een andere wijze uitgevoerd kan worden. Of toegang tot een appartement noodzakelijk is hangt af van de omstandigheden van het geval.

Ook als het bestuur een appartementseigenaar verzoekt een schilder, loodgieter of elektricien toegang tot het privégedeelte te verlenen, dan is de eigenaar daartoe op grond van artikel 5:132 BW verplicht, mits de toegang noodzakelijk is voor het onderhoud. Naast de wet zijn in de modelreglementen 1973, 1983, 1992 en 2006 bepalingen opgenomen waarin deze verplichting is vastgelegd. De modelreglementen vullen hierbij aan dat alle schade die uit de werkzaamheden voortvloeien door de VvE zal moeten worden vergoed.

Niet alleen appartementseigenaars, maar ook andere gebruikers van het appartement (zoals huurders) dienen in de hierboven beschreven situaties toegang tot het privégedeelte te verschaffen.

Weigering toegang appartement

In het geval een eigenaar van een appartementsrecht de toegang tot zijn privégedeelte weigert, dan bieden veel splitsingsreglementen het bestuur de mogelijkheid om de weigerende appartementseigenaar hiervoor een boete op te leggen. Veelal is dan wel vereist dat het bestuur de betreffende eigenaar hiertoe vooraf schriftelijk heeft gesommeerd en door de betreffende eigenaar aan de sommatie geen gevolg is gegeven. Zie hiervoor de relevante bepalingen in de modelreglementen onderaan deze pagina.

Indien de VvE of een van de andere appartementseigenaren door het niet toegang verlenen schade lijdt, dan bestaat er tevens de mogelijkheid de geleden schade op de weigerende eigenaar te verhalen.

Vervangende machtiging kantonrechter

Indien de eigenaar ondanks de sommaties van het bestuur zonder redelijke grond blijft weigeren toegang tot zijn privégedeelte te verschaffen, dan kan de VvE middels een gerechtelijke procedure van de betreffende eigenaar vorderen dat deze op straffe van dwangsommen alsnog de toegang tot zijn privé-gedeelte verleent.


Relevante bepalingen modelreglementen

Artikel 10
(…) 3. Indien voor het verrichten van een handeling met betrekking tot de gemeenschappelijke gedeelten of zaken de toegang tot of het gebruik van een privé gedeelte noodzakelijk is, is de betreffende eigenaar verplicht hiertoe zijn toestemming te verlenen. Eventuele schade die hieruit voortvloeit, wordt door de vereniging vergoed.
4. Indien voor het verrichten van een handeling met betrekking tot een privé gedeelte de toegang of het gebruik van een ander privé gedeelte noodzakelijk is, kan de toestemming van de betreffende eigenaar met toepassing van artikel 875 o van het Burgerlijk Wetboek vervangen worden door een machtiging van de kantonrechter. (…)

Artikel 27
1. Bij overtreding van één der bepalingen van de wet, van het reglement of van het huishoudelijk reglement, hetzij door een eigenaar, hetzij door een gebruiker, zal de administrateur de betrokkene een schriftelijke waarschuwing doen toekomen per aangetekende brief en hem wijzen op de overtreding.
2. Indien de betrokkene geen gevolg geeft aan de waarschuwing kan de vergadering hem een boete opleggen van ten hoogste een bedrag dat nader in de akte zal worden bepaald voor elke overtreding, onverminderd de gehoudenheid van de overtreder tot schadevergoeding, zo daartoe termen aanwezig zijn, en onverminderd de andere maatregelen, welke de vergadering kan nemen krachtens de wet of het reglement. (…)

Artikel 17
(…) 3. Indien voor het verrichten van een handeling met betrekking tot de gemeenschappelijke gedeelten of zaken de toegang tot of het gebruik van een privé gedeelte naar het oordeel van het bestuur noodzakelijk is, is iedere desbetreffende eigenaar en gebruiker verplicht hiertoe zijn toestemming te verlenen. Eventuele schade die hieruit voortvloeit, wordt door de vereniging vergoed.
4. Indien voor het verrichten van een handeling met betrekking tot een privé gedeelte de toegang of het gebruik van een ander privé gedeelte noodzakelijk is, kan de toestemming van iedere desbetreffende eigenaar en gebruiker met toepassing van artikel 875 o van het Burgerlijk Wetboek vervangen worden door een machtiging van de kantonrechter. (…)

Artikel 29
1. Bij overtreding van één der bepalingen van de wet, van het reglement of van het huishoudelijk reglement, hetzij door een eigenaar, hetzij door een gebruiker, zal het bestuur de betrokkene een schriftelijke waarschuwing doen toekomen per aangetekende brief en hem wijzen op de overtreding.
2. Indien de betrokkene geen gevolg geeft aan de waarschuwing kan de vergadering hem een boete opleggen van ten hoogste een bedrag dat nader in de akte zal worden bepaald voor elke overtreding, onverminderd de gehoudenheid van de overtreder tot schadevergoeding, zo daartoe termen aanwezig zijn, en onverminderd de andere maatregelen, welke de vergadering kan nemen krachtens de wet of het reglement. (…)

Artikel 18
(…) 3. Indien voor het verrichten van een handeling met betrekking tot de gemeenschappelijke gedeelten of gemeenschappelijke zaken de toegang tot of het gebruik van een privé gedeelte naar het oordeel van het bestuur noodzakelijk is, is iedere desbetreffende eigenaar en gebruiker verplicht hiertoe zijn toestemming en medewerking te verlenen. Eventuele schade die hieruit voortvloeit, wordt door de vereniging vergoed.
4. Indien voor het verrichten van een handeling met betrekking tot een privé gedeelte de toegang tot of het gebruik van een ander privé gedeelte noodzakelijk is, kan de toestemming en medewerking van iedere desbetreffende eigenaar en gebruiker met toepassing van artikel 5:121 van het Burgerlijk Wetboek vervangen worden door een machtiging van de kantonrechter. (…)

Artikel 29
1. Bij overtreding of niet-nakoming van een der bepalingen van de wet, van het reglement of van het eventuele huishoudelijk reglement, hetzij door een eigenaar, hetzij door een gebruiker, zal het bestuur de betrokkene een schriftelijke waarschuwing doen toekomen per aangetekende brief en hem wijzen op de overtreding of niet-nakoming.
2. Indien de betrokkene binnen een maand geen gevolg geeft aan de waarschuwing kan het bestuur hem een boete opleggen van ten hoogste een bedrag dat door de vergadering voor zodanige overtredingen of niet-nakoming is bepaald voor elke overtreding of niet-nakoming, onverminderd de gehoudenheid van de betrokkene tot schadevergoeding, zo daartoe termen aanwezig zijn, en onverminderd de andere maatregelen, welke de vergadering kan nemen krachtens de wet of het reglement. (…)

Artikel 28
(…) 2. Iedere eigenaar en gebruiker dient er voor zorg te dragen dat de gemeenschappelijke gedeelten en de gemeenschappelijke zaken die zich in zijn privé gedeelte bevinden te allen tijde goed bereikbaar zijn.
3. Indien voor het verrichten van een handeling met betrekking tot een ander privé gedeelte of met betrekking tot de gemeenschappelijke gedeelten of de gemeenschappelijke zaken, de toegang tot of het gebruik van een privé gedeelte naar het oordeel van het bestuur noodzakelijk is, is iedere desbetreffende eigenaar en gebruiker verplicht hiertoe zijn toestemming en medewerking te verlenen. Eventuele schade die hieruit voortvloeit, wordt door de eigenaar van het andere appartementsrecht respectievelijk de vereniging vergoed. (…)
5. De eigenaars en de gebruikers zijn verplicht een bestuurder of de door het bestuur aan te wijzen personen toegang tot de privé gedeelten te verschaffen, wanneer dit voor de vervulling van de taak van het bestuur noodzakelijk is. (…)

Artikel 41
1. Bij overtreding of niet nakoming van een der bepalingen van de wet, van het reglement, van het huishoudelijk reglement of van een besluit van de vergadering door een eigenaar of door een gebruiker, zal het bestuur de betrokkene een schriftelijke waarschuwing doen toekomen per aangetekende brief en hem wijzen op de overtreding of niet nakoming.
2. Indien de betrokkene binnen een maand geen gevolg geeft aan de waarschuwing kan het bestuur hem een eenmalige of dagboete opleggen van ten hoogste een bedrag dat door de vergadering voor zodanige overtredingen of niet nakoming is bepaald voor elke overtreding of niet nakoming, onverminderd de gehoudenheid van de betrokkene tot schadevergoeding, zo daartoe termen aanwezig zijn, en onverminderd de andere maatregelen, welke de vergadering kan nemen krachtens de wet of het reglement. (…)

[volgt]

LET OP !
In de akte van splitsing van uw VvE kan een van het van toepassing verklaarde modelreglement afwijkende bepaling zijn opgenomen. Raadpleeg daarom altijd naast het modelreglement ook de splitsingsakte van uw VvE.

Geschreven door
Dennis Reijnders