Een lid van de VvE is failliet. Wat nu?

Een lid van de VvE is failliet. Wat nu?

Een lid van de VvE heeft al een tijd zijn of haar bijdragen aan de VvE onbetaald gelaten. Vervolgens blijkt dat hij of zij failliet is verklaard. Vist de VvE dan per definitie achter het net of zijn er toch mogelijkheden om de openstaande vordering voldaan te krijgen?

De curator zal een overzicht maken van het vermogen en de schulden van de failliet. Op basis van dit overzicht zal de curator beoordelen of er schulden ingelost kunnen worden, en zo ja welke. De curator zal daarbij de schuldeisers grofweg onderverdelen drie groepen: separatisten, preferente schuldeisers en concurrente schuldeisers. Deze drie groepen worden hieronder nadere toegelicht.

Separatisten

Met separatisten worden schuldeisers met een zakelijk zekerheidsrecht bedoeld. Voorbeelden van dergelijke zakelijke zekerheidsrechten zijn het retentierecht, het recht van hypotheek en het pandrecht. Separatisten kunnen hun zekerheidsrechten tot uitwinning tijdens faillissement uitoefenen alsof er geen faillissement is.

Preferente schuldeisers

Schuldeisers met een preferente vordering hebben een bij wet erkend recht van voorrang. Voorbeelden hiervan zijn het UWV en de Belastingdienst. Hiertoe behoren ook boedelvorderingen. Boedelvorderingen zijn vorderingen van schuldeisers die zijn ontstaan na de faillietverklaring en voortvloeien uit verbintenissen die de curator is aangegaan voor het beheer en de vereffening van de boedel. Ook het salaris van de curator valt hieronder.

Concurrente schuldeisers

Schuldeisers met een concurrente vordering vormen de restcategorie. Concurrente schuldeisers komen pas aan bod op het moment dat de vorderingen van de preferente schuldeisers zijn voldaan en er dan nog geld over is. In de praktijk is er veelal bijna of geen vermogen meer over om de concurrente vorderingen te voldoen. De vordering van de VvE zal in de meeste gevallen worden aangemerkt als een concurrente vordering. De kans is hierdoor in beginsel klein dat de vordering van de VvE op een failliet lid voldaan zal worden.

Indienen vordering bij curator

Het is de moeite waard om de curator een brief te sturen om de vordering van de VvE op het failliete lid ter verificatie in te dienen. De curator zal hiermee dan rekening moeten houden als er gelden overblijven om onder de concurrente schuldeisers te verdelen.

Verhalen bij de nieuwe eigenaar

Als gevolg van het faillissement zal het eigendom van het appartementsrecht in de meeste gevallen worden verkocht. Dit biedt mogelijkheden voor de VvE om haar vordering alsnog (deels) te verhalen. Artikel 5:122 Burgerlijk Wetboek BW bepaalt namelijk dat de nieuwe eigenaar en de vorige eigenaar hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de verschuldigde bijdragen aangaande het betreffende appartement die in het lopende of het voorgaande boekjaar opeisbaar zijn geworden of nog zullen worden. Kortom, de nieuwe eigenaar is hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van onbetaald gelaten bijdragen in het voorgaande en lopende boekjaar. Het bestuur van de VvE dient de betreffende vordering desgevraagd wel kenbaar te maken aan de notaris die de levering van het appartement verzorgt.

Geschreven door
Dennis Reijnders