Wat is de termijn voor het instellen van hoger beroep tegen een beschikking van de rechtbank?
Vernietiging besluit VvE Rechtbank
Rechtbank VvE - 101VvEVragen.nl

Wat is de termijn voor het instellen van hoger beroep tegen een beschikking van de rechtbank?

Indien een verzoeker of belanghebbende het niet eens is met een beschikking die de rechter in een verzoekschriftprocedure heeft gegeven, dan biedt de wet de mogelijkheid om de zaak opnieuw te laten beoordelen door een gerechtshof. Dit wordt hoger beroep genoemd.

Het instellen van hoger beroep dient binnen de daarvoor geldende termijn te worden gedaan, bij gebreke waarvan de beschikking definitief komt vast te staan. In de rechtspraktijk zegt men dan dat de beschikking in kracht van gewijsde is gegaan. De termijn voor het instellen van hoger beroep tegen een beschikking hangt af van verschillende factoren. De omvang en de startdatum van de termijn is afhankelijk van de persoon die het beroep instelt en tegen welk onderdeel van de beschikking hoger beroep wordt in gesteld.

Termijn hoger beroep beschikking vernietiging besluit

De beroepstermijn voor een beschikking tot vernietiging van een besluit van een orgaan van de VvE bedraagt op grond van artikel 5:130 lid 3 Burgerlijk Wetboek één maand na dagtekening van de beschikking. Deze termijn geldt voor zowel de verzoeker, de in de procedure verschenen belanghebbenden als de belanghebbenden die niet in de procedure zijn verschenen.

Termijn hoger beroep beschikking vervangende machtiging

De termijn voor het instellen van hoger beroep tegen een beschikking van de rechtbank inhoudende het toekennen of afwijzen van een vervangende machtiging op grond van artikel 5:121 Burgerlijk Wetboek bedraagt drie maanden, aldus artikel 358 lid 2 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Deze termijn dient voor de verzoeker en de in de procedure verschenen belanghebbenden te worden gerekend vanaf de dag waarop de beschikking is gewezen, ongeacht wanneer zij ermee bekend zijn geworden. Voor belanghebbenden die niet in de procedure in eerste aanleg zijn verschenen geldt eveneens een beroepstermijn van drie maanden, maar deze termijn dient te worden gerekend vanaf de dag van de betekening van de beschikking door een deurwaarder aan de betreffende belanghebbende of vanaf het moment dat de belanghebbende op een andere wijze bekend is geworden met de beschikking.

Advocaat verplicht

Het hoger beroep moet worden ingesteld door indiening van een beroepschrift op de griffie van het gerechtshof. Het beroepschrift dient onder andere de volgende gegevens te bevatten: voornamen, achternaam, woonplaats en een duidelijke omschrijving van het verzoek en de grond(en) waarop het berust. Het beroepschrift moet op grond van de wet verplicht door een advocaat worden ondertekend en ingediend. De advocaat zal ook zorgdragen dat het beroepschrift bij het juiste gerechtshof wordt ingediend.

Klop daarom tijdig bij een advocaat aan om hoger beroep tegen een beschikking in te stellen. Dit komt de kwaliteit van het beroepschrift ten goede.

Conclusie

De termijn om hoger beroep in te stellen tegen een beschikking van de rechter is afhankelijk van de soort beschikking en de persoon die hoger beroep instelt. Tevens is het van belang om te weten dat het beroepschrift dient te worden ingediend door een advocaat.

Geschreven door
Dennis Reijnders