Kan een huishoudelijk reglement worden ingeschreven bij het Kadaster?

Kan een huishoudelijk reglement worden ingeschreven bij het Kadaster?

Ja, een huishoudelijk reglement kan worden ingeschreven in de openbare registers bij het Kadaster. Artikel 3:17 lid 1 sub d Burgerlijk Wetboek (BW) bepaalt dat reglementen en andere regelingen die tussen medegerechtigden in registergoederen zijn vastgesteld, kunnen worden ingeschreven in de openbare registers.

Verplichten de modelreglementen inschrijving van het huishoudelijk reglement?

Modelreglementen 1973, 1983 en 1992 verplichten de VvE niet tot het inschrijven van het huishoudelijk reglement bij het Kadaster. In modelreglement 2006 en 2017 wordt het bestuur wel verplicht om het vastgestelde huishoudelijk reglement in te schrijven in de openbare registers bij het Kadaster. Als het splitsingsreglement niet bepaalt dat het huishoudelijk reglement in de openbare registers moet worden ingeschreven, dan bestaat die mogelijkheid nog wel en mag de vergadering daartoe dan dus besluiten.

Registerverklaring notaris

Zodra het huishoudelijk reglement is aangenomen, kan het niet direct door het bestuur worden ingeschreven in de openbare registers. Daarvoor dient een notaris eerst een registerverklaring af te geven, zo volgt uit artikel 31 en 26 Kadasterwet. Middels een registerverklaring geeft de notaris een betrouwbaarheidsoordeel over de mededeling van het bestuur dat de vergadering het besluit tot het vaststellen van het huishoudelijke reglement heeft genomen. Aan de registerverklaring dient door de notaris ook een bewijsstuk te worden gehecht dat het genomen besluit tot het vaststellen van het huishoudelijk reglement voldoende aantoont. In de praktijk zijn dat meestal de notulen van de betreffende vergadering van eigenaars.   

Aanleveren bij Kadaster

Het bestuur van de VvE kan vervolgens met de registerverklaring van de notaris en het nieuwe huishoudelijke reglement het Kadaster verzoeken om deze in te schrijven in de openbare registers. In de praktijk zal de notaris dat overigens veelal namens het bestuur rechtstreeks bij het Kadaster indienen. Het bestuur kan in de praktijk dus volstaan met het aanleveren van het nieuwe huishoudelijk reglement en de notulen van de vergadering waarin deze zijn vastgesteld bij de notaris.


Relevante bepalingen modelreglementen

Geen relevante bepalingen
Geen relevante bepalingen
Geen relevante bepalingen
Artikel 59
(…) 6. Het bestuur is verplicht het huishoudelijk reglement en de wijzigingen daarvan te publiceren in de openbare registers. (…)
Artikel 64
(…) 64.6 Het Bestuur is verplicht het Huishoudelijk Reglement en de wijzigingen daarvan te publiceren in de openbare registers voor registergoederen.

LET OP !
In de akte van splitsing van uw VvE kan een van het van toepassing verklaarde modelreglement afwijkende bepaling zijn opgenomen. Raadpleeg daarom altijd naast het modelreglement ook de splitsingsakte van uw VvE.

Geschreven door
Dennis Reijnders