Is het inschrijven van het huishoudelijk reglement van de VvE bij het kadaster verplicht?

Is het inschrijven van het huishoudelijk reglement van de VvE bij het kadaster verplicht?

Het kadaster biedt de mogelijkheid om naast de akte van splitsing ook het huishoudelijk reglement in de openbare registers in te schrijven. Dit is de VvE op grond van de wet echter niet verplicht. Wel kan er in de akte van splitsing een verplichting worden opgenomen dat het bestuur het huishoudelijk reglement dient in te schrijven in de openbare registers nadat deze is vastgesteld door de vergadering van eigenaars. Om te weten of er een inschrijvingsverplichting bestaat dient de akte van splitsing er op nageslagen te worden.

In tegenstelling tot oudere modelreglementen is in Modelreglement 2006 een verplichting tot inschrijving van het huishoudelijk reglement opgenomen. Op grond van artikel 59 lid 6 Modelreglement 2006 is het bestuur hiertoe verplicht. Het bestuur dient bij vaststelling en na elke wijziging van het huishoudelijk reglement het nieuwe huishoudelijk reglement opnieuw in te schrijven in de openbare registers.

Eisen inschrijving huishoudelijk reglement kadaster

Het kadaster publiceert een huishoudelijk reglement slechts indien de akte op één van de twee volgende wijzen worden ingediend. De eerste mogelijkheid is dat het huishoudelijk reglement in overleg met de notaris door de VvE wordt vastgesteld en vervolgens door de notaris wordt opgenomen in een notariële akte welke bij het kadaster wordt ingediend. Een tweede mogelijkheid is dat de VvE het huishoudelijk reglement volledig zelf formuleert en deze samen met een notariële verklaring indient bij het kadaster. De notariële verklaring bevat een verklaring van de notaris dat het huishoudelijk reglement op de juiste wijze tot stand is gekomen.

Het kadaster weigert inschrijving van het huishoudelijk reglement indien deze zonder notariële akte bij het Kadaster wordt ingediend. Bij inschrijving van het huishoudelijk reglement in de openbare registers zal daarom altijd een notaris ingeschakeld moeten worden. In veel gevallen is het verstandig om voorafgaand aa n het vaststellen van het huishoudelijk reglement contact met een notaris op te nemen, zodat u weet welke eisen de notaris aan de inhoud van het huishoudelijk reglement en de vaststelling daarvan de stelt voordat hij de gewenste notariële verklaring verstrekt.

Nut van het inschrijven van het huishoudelijk reglement

In veel VvE’s komt het voor dat het niet duidelijk is welke versie van het huishoudelijk reglement van toepassing is en soms is het zelf niet bekend of er überhaupt een huishoudelijk reglement is vastgesteld. Om onduidelijk situaties te voorkomen is daarom in artikel 59 lid 6 Modelreglement 2006 de verplichting tot inschrijving opgenomen. Hierdoor wordt het huishoudelijk reglement na vaststelling in de vergadering op een centrale plek opgeborgen en is het voor een ieder openbaar te raadplegen. In de overige modelreglementen is deze verplichting niet opgenomen. Ook in VvE’s waarin inschrijving van het huishoudelijk reglement in de openbare registers bij het kadaster niet verplicht is, bestaat wel de mogelijkheid om het huishoudelijk reglement in opdracht van de vergadering in te schrijven in de openbare registers op de wijze zoals hierboven omschreven.


Relevante bepalingen modelreglementen

Geen direct relevante bepalingen in dit modelreglement.
Geen direct relevante bepalingen in dit modelreglement.
Geen direct relevante bepalingen in dit modelreglement.
Artikel 59
(…) 6. Het bestuur is verplicht het huishoudelijk reglement en de wijzigingen daarvan te publiceren in de openbare registers. (…)
[volgt]

LET OP !
In de akte van splitsing van uw VvE kan een van het van toepassing verklaarde modelreglement afwijkende bepaling zijn opgenomen. Raadpleeg daarom altijd naast het modelreglement ook de splitsingsakte van uw VvE.

Geschreven door
Dennis Reijnders